Home

Jan Schuberth, född 1930, är medicine doktor och professor i rättstoxikologi. Han har arbetat i Stockholm på Karolinska Institutet där han försvarade sin doktorsavhandling och därefter på dåvarande försvarets forskningsanstalt (FOA). Vidare tjänstgjorde han på Ulleråkers forskningsklinik i Uppsala. Under två sabbatsår arbetade han vid NIH i Washington DC och på UCLA i Los Angeles. Sina sista 14 yrkesverksamma år gjorde Schuberth på rättstoxikoliska avdelningen vid Linköpings universitet.


Schuberths forkningsområden omfattar: Rättstoxikologiska frågor som rör inandning av brandgaser samt intag av opiater, och vidare metabolism i centrala nervsystemet av nervtransmittorn acetylkolin.                                                 FLYKTIGA ÄMNEN

För att kunna detektera i olika organ flyktiga ämnen som brandgaser vilka inandats under en eldsvåda har Schuberth utarbetat en enkel, känslig och automatiserad metod (1). Den bygger på en kombination av: ”head-space” extraktion av flyktiga ämnen, separation av dessa genom kapillär gaskromatografi, och detektion av substanserna genom jon-trap masspektrometri.


Med hjälp av ovanstående metod har Schuberth i blod från avlidna i bränder detekterat MTBE

E (2). Den är ytterst lättflyktig och kan därför bara upptäckas hos brandoffer men inte på en öppen scen efter en brand. Hos brandoffer ligger nämligen sustansen skyddad för avdunstning i olika inre organ som lungor, hjärna, m.fl. Eftersom MTBE är en tillsats i bensin visar dess närvaro att branden var anlagd.


Den ovan beskrivna metoden tillåter endast kvalitativ analys. Detta beror på att bara en okänd del av flyktiga ämnen frigörs från provmaterialet under ”head-space” processen. Om däremot små mängder (högst 10 mg) provmaterial och hög ”head-space” temperatur används frigörs i det närmaste 100% av de flyktiga substanserna som därmed kan mängdbestämmas.


Denna metod, s.k. ”Full Evaporation Technique” (3), har Schuberth använt för kvantitativa bestämningar av flyktiga substanser i provmaterial från avlidna personer. Han har även utnyttjat den för analys av flyktiga biprodukter i läkemedelspulver (14). På basen av fördelningen av dessa kan man bedöma om ett läkemedel är en originalprodukt eller en kopia.                                                     HEROINMISSBRUK

Heroin är ett vanligt missbruksmedel. Efter det att substansen kommit in i kropen omvandlas det mycket snabbt via en mellanprodukt till morfin.


Närvaro av morfin i urin, blod eller i någon kroppsvävnad utgjorde därför en stark indikation på heroinintag. Bilden komplicerades emellertid då vi upptäckte att intag av vissa födoämnen som innehåller vallmofrö också kunde ge upphov till morfin i urin (4). Intag av vallmofökaka som visade sig innehålla 5 mg morfin genererade morfin i urin som kunde detekteras med en så enkel anlysmetod som tunnskikts kromatografi. Med hjälp av gaskromatografi-masspektrometri fastställde vi identiteten av morfin.


Detta fynd gav upphov till stora återverkningar på fastställandet av heroinmissbruk baserat på närvaro av morfin i urin. En misstänkt kunde nu skylla sitt heroinintag på intag av mat med vallmofrö. Det s.k. ”Poppy Seed defence” lanserades runt om i världen. För att möjliggöra upptäckt av heroinmissbruk utarbetade vi (5) metod för påvisande i blod av 6-monoacetylmorphine som utgör en mellanprodukt i metabolismen av heroin till mofin,                                                  ACETYLKOLINMETABOLISM

Acetylkolin bildas från kolin och acetyl-coenzyme A (acetyl-CoA en reaktion som katalyseras av enzymet choline acetyltransferase i bl.a. hjärnan (6).


Intravenös injection på mus av tritiummärkt kolin gav efter 30 sekunder upphov till deuterium acetylkolin. Omsättningshastigheten av acetylkolin i hjärna beräknades till 50 och till 10 n-moler/g/min på vaken respektive sövd mus (7). Vidare tydde resultaten på att plasmakolin snabbt kommer i jämvikt med nervändarna och omvandlas till acetylkolin.


Möss, som stod på kolinfri diet, tillfördes deuteriummärkt kolin i dricksvattnet. 57% av kolin i plasma ersattes efter en vecka med deuteriummärkt kolin och 58% av acetylkolin i hjärnan ersattes efter 25 dagar av deuteriummärkt acetylkolin. Detta visar att kolin i plasma kommer delvis från födan och delvis från endogena källor. Vidare visar data på att inom en dag ekvilibreras med kolin i hjärnan som används för bildandet av acetyllkolin. Storleken på denna kolinpool är 34-40 nmole/g.


Transport av deuteriummärkt kolin från plasma till cerebrospinalvätska via i.v. infundering eller via födan på kanin antydde att fri och bunden kolin tillfördes hjärnan i lika mängder. Vidare indikerade resultaten att kolin transporteras från plasma till CSF via hjärnans extrcellulära rum. En del av kolinet i det extracelulära rum används i omsättningen av acetylkolin.


Acetyl Coenzyme A (acetyl-CoA) bildas i bl.a hjärnans nevändar från acetat, CoA och ATP genom enzymatisk katalys (12). Kinetikdatat tyder på att att denna reaktion sker via en intermediär acetyl-enzym, s.k. pingpongmekanism (13). Acetylkolin bildas genom enzymet choline acetylas som katalyserar reaktionen mellan acetyl-CoA och kolin.

                           

I ovanstående studier har Schuberth använt två olika masspektromeriska tekniker:

1/ quadrupole detektion för detektion och kvantifiering av kolinerga metaboliter

2/ ion trap detektion för detektion och kvantifiering av flyktiga substanser.


                                                             

                                                      REFERENSER

1. Schuberth J, Joint use of retention index and mass spectrum in post-mortem tests for volatile organics by capillary gas chromatography with ion-trap detection. J. Chromatogr. 674 (1994) 63-71.


2. Schuberth J, Post-mortem test for low-boiling arson residues of gasoline by gas chromatography-ion trap mass spectrometry, J. Chromatogr. 662 (1994) 113-117.


3. Schuberth J, A full evaporation technique with capillary GC and ITD: a means for quantitating volatile organic compounds in biological samples, J. Chromatogr. Sci. 34 (1996) 314-319.


4. Bjerver K, Jonsson J, Nilsson A, Schuberth J, Schuberth J, Mophine intake from poppy seed food, J. Pharm. Pharmacol, 34 (1982) 798-801.


5. Schuberth J, Schuberth J, Gas Chromatograpic - Mass Spectrometric determination of codeine, 6-monoacetylmorphine in blood extracted by solid phase, J. Chromatogr. 490(2) (1989) 444-449.


6. Schuberth J, Radiochemical determination of choline acetyltransferase, Acta Chem. Scand. 17 (1963) 233-237.


7. Schuberth J, Sparf B and Sundwall A, A technique for the study of aceylcholine turnover in mouse brain in vivo, J. Neurochem. 16 (1969) 695-700.


8. Schuberth J, Sparf B and Sundwall A, On the turnover of acetylcholine in nerve endings of mouse brain in vivo. J. Neurochem. 17 (1970) 461- 468.


9. Hanin I and Schuberth J, Labelling of acetylcholine in the brain of mice fed on a diet containing deuerium labelled choline: studies utilizing gas chromatography-mass spectrometry, J. Neurochem. 23 (1974) 819-824.


10. Schuberth J and Jenden D, Transport of choline from plasma to cerebrospinal fluid in the rabbit with reference to the origin of choline and to acetylcholine metabolism in brain, Brain Res. 84 (1975) 245-256.


11. Schuberth J, Mass Spectrometrry in Forensic Science in "Encyclopedia of Physical Science and Technology" Third Edition, Volyme 9, 159-169.


12. Schuberth J. On the biosynthesis of acetyl coenzyme A in the brain. I. The enzymic formation of acetyl coenzyme A from acetate, adenosine triphosphate and coenzyme A. Biochimica et Biophysica Acta 98 (1965) 1-7.


13. Schuberth J. Choline acetyltransferase purification and effect of salts on the mechanism of the enzyme-catalyzed reaction.. Biochimica et Biophysica Acta 122 (1966) 470-481.


14. Schuberth J. Volatile Organic Compounds Determined in Pharmaceutical Products by Full Evaporation Technique and Capillary Gas Chromatography/Ion-Trap Detection. Anal. Chem.

68, 8 (1996) 1317–1320.


ABOUT ME


Hi, I'm Mina Martin


I’m a photographer based in New York, lorem ipsum then gravida pellentesque when nscetur ringillw pellnusque srapem risque molestie lorem tincidunt magna placera mauris.

PORTFOLIO


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing maecenas fringilla the ullamcorper consequat dolor Praesent nulla vehicula dapibus faucibus metus genean ornare augue egetaliquam massa congue pllnesque mattis nequege ultrices.

Fashion

Photography


Lorem ipsum dolor sitame was consectetur adipiscing maecenas fringilla ullamcorper consequat dolor praesent nulla vehicula the dapibus faucibus metus genean ornare augue eget aliquam was massa congue pllnase mattis nequege ultrices.

Nature

Photography


Lorem ipsum dolor sitame was consectetur adipiscing maecenas fringilla ullamcorper consequat dolor praesent nulla vehicula the dapibus faucibus metus genean ornare augue eget aliquam was massa congue pllnase mattis nequege ultrices.

Food

Photography


Lorem ipsum dolor sitame was consectetur adipiscing maecenas fringilla ullamcorper consequat dolor praesent nulla vehicula the dapibus faucibus metus genean ornare augue eget aliquam was massa congue pllnase mattis nequege ultrices.

FOLLOW ME


Subscribe and get my latest photos and news